ﻟﺪﯾﻨﺎ أﺳﻄﻮﻟﻨﺎ اﻟﺨﺎص ﻟﻠﺴﯿﺎرات اﻟﻔﺎﺧﺮة واﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻜﺸﻒ ﻣﯿﻜﺎﻧﯿﻜﻲ ﻓﻲ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﺪﻗﺔ ﻣﻊ رﺧﺼﺔ ﻟﻀﻤﺎن أﻣﻦ وﺳﻼﻣﺔ ﻋﻤﻸﻧﺎ .

ﻧﻘﺪم ﺗﺸﻜﯿﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮدﯾﻼت ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ أﻧﻮاع ﻓﺨﻤﺔ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻧﻘﻞ اﻷﻣﺘﻌﺔ واﻷﻏﺮاض اﻟﻜﺒﯿﺮة .

ﻛﻞ ﺳﯿﺎراﺗﻨﺎ ﺗﻢ أﺧﺘﯿﺎرھﺎ ﻟﺘﻜﻮن ﻗﻤﺔ اﻟﺮاﺣﺔ , اﻟﻄﺮاز واﻷﻣﺎﻧﺔ.

ﻟﺮاﺣﺔ ﻋﻤﻸﻧﺎ , ﺟﻤﯿﻊ ﺳﯿﺎراﺗﻨﺎ ﻓﯿﮭﺎ ﺻﻨﺪوق ﻏﻮﻟﺪن وﯾﻠﺰ اﻟﺬي ﯾﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺎء, ﻣﻨﺎدﯾﻞ , ﺣﻠﻮى و ﺧﺎرﻃﺔ ﺟﯿﺐ ﻟﻠﻤﺪﯾﻨﺔ

Flota

اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻔﺎﺧﺮة

Range Rover Vogue.

Max. 4 Max. 6 Max. 4 2-5 años 0-2 años
 • Paquete de entretenimiento trasero
 • Reposacabezas acolchados
 • Ajuste de asientos traseros eléctrico
 • Luz ambiental
 • Reposabrazos amplio
 • Conector eléctrico 220v
 • Persianas en los cristales traseros
 • Control de clima automático de 4 zonas
 • Cierre suave de puerta
 • Sistema de sonido Meridian
 • Asientos con masaje
 • Asientos térmicos
 • Suspensión regulable

  Range Rover Sport

  Max. 4 Max. 6 Max. 4 2-5 años 0-2 años
  • Paquete de entretenimiento trasero
  • Reposacabezas acolchados
  • Ajuste de asientos traseros eléctrico
  • Luz ambiental
  • Reposabrazos amplio
  • Conector eléctrico 220v
  • Techo solar panorámico
  • Control de clima automático de 4 zonas
  • Sistema de sonido Meridian
  • Asientos térmicos

   Flota

   اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ

   Mercedes S Class

   Max. 3 Max. 2 Max. 4 2-5 años 0-2 años
   • Unidad frontal multimedia
   • Reposacabezas acolchados
   • Ajuste de asientos traseros eléctrico
   • Luz ambiental
   • Conector eléctrico 220v
   • Techo solar panorámico
   • Persianas en los cristales traseros
   • Control de clima automático de 4 zonas
   • Cierre de puertas suave

    BMW 730L

    Max. 3 Max. 3 Max. 5 2-5 años 0-2 años
    • Unidad frontal multimedia
    • Reposacabezas acolchados
    • Ajuste de asientos traseros eléctrico
    • Luz ambiental
    • Conector eléctrico 220v
    • Persianas en los cristales traseros
    • Control de clima automático de 4 zonas
    • Cierre de puertas suave

     Flota

     اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ

     Mercedes E Class

     Max. 3 Max. 3 Max. 4 2-5 años 0-2 años
     • Reposacabezas acolchados
     • Conector eléctrico 220v
     • Luces ambientales
     • Control de clima
     • Amplio maletero

      Mercedes Avantgarde

      Max. 3 Max. 3 Max. 4 2-5 años 0-2 años
      • Reposacabezas acolchado
      • Conector eléctrico 220v
      • Luces ambientales
      • Control de clima
      • Amplio maletero
      • Acabados de madera

       Lancia Thema

       Max. 3 Max. 3 Max. 4 2-5 años 0-2 años
       • Reposacabezas acolchados
       • Conector eléctrico 220v
       • Luces ambientales
       • Control de clima
       • Amplio maletero

        Flota

        درﺟﺔ اﻻﻋﻤﺎل

        Mercedes Viano

        Max. 4? Max. 4? Max. 6? 2-5 años 0-2 años
        • Asientos tapizados de piel
        • Persianas en los cristales traseros
        • Control de clima
        • Amplio maletero

         Flota

         درﺟﺔ اﻻﻋﻤﺎل

         Volkswagen Caravelle

         Max. 4? Max. 4? Max. 6? 2-5 años 0-2 años
         • Asientos tapizados de piel
         • Persianas en los cristales traseros
         • Control de clima
         • Amplio maletero

          Flota

          اﻷﻣﺘﻌﺔ

          Baggage class

          Este servicio se ofrece solo o conjuntamente a una de nuestras limusinas. Todas las vans llevan el logo GOLDEN WHEELS y sus conductores visten nuestros trajes reglamentarios para asegurar un servicio elegante y profesional