ﻟﺪﯾﻨﺎ أﺳﻄﻮﻟﻨﺎ اﻟﺨﺎص ﻟﻠﺴﯿﺎرات اﻟﻔﺎﺧﺮة واﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻜﺸﻒ ﻣﯿﻜﺎﻧﯿﻜﻲ ﻓﻲ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﺪﻗﺔ ﻣﻊ رﺧﺼﺔ ﻟﻀﻤﺎن أﻣﻦ وﺳﻼﻣﺔ ﻋﻤﻸﻧﺎ .

ﻧﻘﺪم ﺗﺸﻜﯿﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮدﯾﻼت ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ أﻧﻮاع ﻓﺨﻤﺔ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻧﻘﻞ اﻷﻣﺘﻌﺔ واﻷﻏﺮاض اﻟﻜﺒﯿﺮة .

ﻛﻞ ﺳﯿﺎراﺗﻨﺎ ﺗﻢ أﺧﺘﯿﺎرھﺎ ﻟﺘﻜﻮن ﻗﻤﺔ اﻟﺮاﺣﺔ , اﻟﻄﺮاز واﻷﻣﺎﻧﺔ.

ﻟﺮاﺣﺔ ﻋﻤﻸﻧﺎ , ﺟﻤﯿﻊ ﺳﯿﺎراﺗﻨﺎ ﻓﯿﮭﺎ ﺻﻨﺪوق ﻏﻮﻟﺪن وﯾﻠﺰ اﻟﺬي ﯾﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺎء, ﻣﻨﺎدﯾﻞ , ﺣﻠﻮى و ﺧﺎرﻃﺔ ﺟﯿﺐ ﻟﻠﻤﺪﯾﻨﺔ

Flota

اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻔﺎﺧﺮة

Range Rover Vogue.

Max. 4 Max. 6 Max. 4 2-5 años 0-2 años
 • Paquete de entretenimiento trasero
 • Reposacabezas acolchados
 • Ajuste de asientos traseros eléctrico
 • Luz ambiental
 • Reposabrazos amplio
 • Conector eléctrico 220v
 • Persianas en los cristales traseros
 • Control de clima automático de 4 zonas
 • Cierre suave de puerta
 • Sistema de sonido Meridian
 • Asientos con masaje
 • Asientos térmicos
 • Suspensión regulable

Range Rover Sport

Max. 4 Max. 6 Max. 4 2-5 años 0-2 años
 • Paquete de entretenimiento trasero
 • Reposacabezas acolchados
 • Ajuste de asientos traseros eléctrico
 • Luz ambiental
 • Reposabrazos amplio
 • Conector eléctrico 220v
 • Techo solar panorámico
 • Control de clima automático de 4 zonas
 • Sistema de sonido Meridian
 • Asientos térmicos

Flota

اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ

Mercedes S Class

Max. 3 Max. 2 Max. 4 2-5 años 0-2 años
 • Unidad frontal multimedia
 • Reposacabezas acolchados
 • Ajuste de asientos traseros eléctrico
 • Luz ambiental
 • Conector eléctrico 220v
 • Techo solar panorámico
 • Persianas en los cristales traseros
 • Control de clima automático de 4 zonas
 • Cierre de puertas suave

BMW 730L

Max. 3 Max. 3 Max. 5 2-5 años 0-2 años
 • Unidad frontal multimedia
 • Reposacabezas acolchados
 • Ajuste de asientos traseros eléctrico
 • Luz ambiental
 • Conector eléctrico 220v
 • Persianas en los cristales traseros
 • Control de clima automático de 4 zonas
 • Cierre de puertas suave

Flota

اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ

Mercedes E Class

Max. 3 Max. 3 Max. 4 2-5 años 0-2 años
 • Reposacabezas acolchados
 • Conector eléctrico 220v
 • Luces ambientales
 • Control de clima
 • Amplio maletero

Mercedes Avantgarde

Max. 3 Max. 3 Max. 4 2-5 años 0-2 años
 • Reposacabezas acolchado
 • Conector eléctrico 220v
 • Luces ambientales
 • Control de clima
 • Amplio maletero
 • Acabados de madera

Lancia Thema

Max. 3 Max. 3 Max. 4 2-5 años 0-2 años
 • Reposacabezas acolchados
 • Conector eléctrico 220v
 • Luces ambientales
 • Control de clima
 • Amplio maletero

Flota

درﺟﺔ اﻻﻋﻤﺎل

Mercedes Viano

Max. 4? Max. 4? Max. 6? 2-5 años 0-2 años
 • Asientos tapizados de piel
 • Persianas en los cristales traseros
 • Control de clima
 • Amplio maletero

Flota

درﺟﺔ اﻻﻋﻤﺎل

Volkswagen Caravelle

Max. 4? Max. 4? Max. 6? 2-5 años 0-2 años
 • Asientos tapizados de piel
 • Persianas en los cristales traseros
 • Control de clima
 • Amplio maletero

Flota

اﻷﻣﺘﻌﺔ

Baggage class

Este servicio se ofrece solo o conjuntamente a una de nuestras limusinas. Todas las vans llevan el logo GOLDEN WHEELS y sus conductores visten nuestros trajes reglamentarios para asegurar un servicio elegante y profesional